Over ons

Fanfare:

Geschreven door: Dhr W.P. Zwuup. In de jubileumkrant ter ere van het 50-jarig jubileum van de Bosnimf in 1997.

Omstreeks april 1945 denderde een geallieerde krijgsmacht het noorden van ons land binnen en veegde daarmee het restant van de Duitse bezetting voor zich uit. Toen de bevolking zich bewust werd, dat daarmee aan een vijf jaar durende onderdrukking een einde was gekomen, brak er een periode van ongebreidelde vreugde aan. Al spoedig resulteerde dat in feesten, die veelal in een roes werden beleefd. Een a twee jaar later rolde er een golf van geboorten over de dreven. In Havelte gebeurde iets, dat met een geboorte vergelijkbaar is: op l april 1947 werd in hotel Buter een muziekvereniging opgericht. Er gaven zich 17 leden op en de naam werd formeel vastgesteld:

'de Bosnimf'

Artikel 1 van het opgestelde Reglement luidt: het doel der Vereeniging is door het bespelen van blaasinstrumenten, de beoefening der toonkunst te bevorderen. En Artikel II: de Vereeniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van repetitiën;
b. het geven van concerten en
c. het deelnemen aan concoursen, opluisteren van feestelijke gelegenheden en wat verder kan strekken tot de instandhouding en bloei der Vereeniging.

(1e: periode 1898-1915)
In een verzoekschrift, dd. 4 september 1898, gericht aan de Raad van de gemeente Havelte, verzocht een aantal inwoners van deze gemeente (14) een subsidie van 250 gulden te mogen ontvangen als bijdrage tot de oprichting van een fanfarekorps, onder leiding van de heer J.L. Oosterhoff, hoofd der school te Darp. Het verzoek werd afgewezen, maar het korps werd waarschijnlijk toch opgericht, omdat de Raad een volgend verzoek ontving, dd. 9 april 1901, om het fanfarekorps te Havelte te willen toestaan 'voor hunne muzikale oefeningen' gebruik te mogen maken van een der lokalen in de school te Havelte. De vergunning werd verleend. De naam van dit fanfarekorps wordt helaas niet vermeld.

(2e: periode 1915-1938)
Het fanfarekorps, dat in 1898 werd opgericht, heeft mogelijk tussen de 10 en 15 jaar bestaan. Gedateerd 22 augustus 1915 bereikte de Raad van de gemeente Havelte een verzoek, waarvan de aanhef luidt: 'Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, Jan Mulder, Egbert Brals en Jan Dorenbos, respectievelijk Voorzitter Secretaris en Penningmeester van het alhier nieuw opgerichte fanfarekorps 'de Bosnimf'; enz. Verzocht wordt oefeningen te mogen houden in een schoollokaal. Het verzoek wordt in de raadsvergadering van 7 september 1915 afgewezen, onder andere omdat 'het uit een gezondheidsoogpunt niet frisch is voor de kleine kinderen, dat een Fanfaregezelschap een schoollokaal gebruikt; er zouden zulke bezwarende voorwaarden moeten worden gesteld als niet pruimen, niet roken, geen spuw uit instrumenten op de vloer laten lopen, enz.'
Een (inmiddels overleden, red.) erelid van de muziekvereniging, de heer Jans Westerveen, trad in 1924 als 17-jarige toe als lid van het fanfarekorps. Hierover zegt hij: "Het korps bestond toen meestal uit 13 leden. Het ging er gemoedelijk aan toe. We oefenden eens in de week en zo nu en dan traden we ook naar buiten op, als er een optocht was of zo. Uniformen hadden we niet, maar we kregen later wel gebruikte petten afkomstig van de PTT, die in dat bedrijf waren afgekeurd. Voor zover ik mij dat nog kan herinneren, werd dat korps in 1938 opgeheven bij gebrek aan leden en dat was jammer"

(3e: periode 1947-2...??)
Op 1 april 1947 werd formeel heropgestart en de tegenwoordige Muziekvereniging De Bosnimf opgericht. Het zou te ver gaan om hier alle ups en downs van dit nieuwe korps te beschrijven en dus een enkele bijzonderheid. Gestart met 17 leden in 1947 werd het fanfarekorps in mei 1972 aanzienlijk uitgebreid door de oprichting van een drumband, later Malletband geheten. Reeds op 9 september 1973 behaalde deze een derde prijs te Eibergen. De kritische kanttekeningen van het jurierapport heeft de band goed begrepen, want een jaar later werd een tweede prijs behaald te Assen. Ook het fanfarekorps zat niet stil en op 22 november 1992 behaalde het tijdens een landelijk concours in Zaandam een eerste prijs met daaraan verbonden een promotie naar de Tweede Afdeling. Twee jaar later, op 19 november 1994, werd opnieuw te Zaandam een eerste prijs behaald met promotie naar de Eerste Afdeling.

De In 1972 opgerichte drumband had marstrommels, tenortroms, grote trom en bekkens. In het begin hadden de leden nog geen uniform. Het eerste uniform was een rood jasje met voor de dames een minirokje en voor de heren een zwarte lange broek. Later zijn de jasjes vervangen door rode capes. Een aantal jaren na de oprichting is de drumband een Tamboer- en Lyrakorps geworden. Naast het bespelen van ongestemd slagwerk, werd nu ook gestemd slagwerk bespeeld. Er werd een aantal lyra's, een klokkenspel, een baslyra en een trio-timtom aangeschaft. Bij het 15-jarig bestaan van de band zijn de uniformen aangepastt. Zowel mannen als vrouwen dragen een rood jasje en een zwarte broek. Sinds een groot aantal jaren is het tamboer- en lyrakorps omgezet in een malletband. De lyra's zijn vervangen door ander gestemd slagwerk, zoals marchingbells, xylofoons en marimba's. Deze instrumenten zijn behoorlijk zwaar. Om een indruk te geven: een xylofoon weegt 11 kilo en een marimba 15 kilo. In 1997 worden de uniformen weer aangepast en hebben er 6 verschillende instrukteurs voor gestaan. Te weten: Jan Dekker (1), Jan ter Heide, Jan Dekker (2), Arjan Boetze, Freek Nijmeijer.